ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Algemene contractvoorwaarden

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle door ons aangegane overeenkomsten.
Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant.

2. In geval van annulatie van de bestelling of een gedeelte ervan is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de geannuleerde bestelling,
onverminderd het recht van Lampaert Safes & Security om te opteren voor de uitvoering in natura.

3. De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en bindt niet. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen,
toelating tot de collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

5. De goederen blijven onze eigendom tot na integrale betaling met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding. De klant kan de geleverde goederen voordien niet aan derden in onderpand geven en in eigendom overdragen. Lampaert Safes & Security behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen, en behoudt zich derhalve de eigendom ervan voor. Lampaert Safes & Security wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden.

6. Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken of zichtbare non-conformiteit aan het geleverde dient te geschieden binnen de 24u na uitvoering de levering van de goederen en dit per aangetekend schrijven aan Lampaert Safes & Security bij gebrek waaraan de klant de goederen heeft aanvaard.
Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet worden geformuleerd binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en dit per aangetekend schrijven aan Lampaert Safes & Security.
De aansprakelijkheid van Lampaert Safes & Security is steeds beperkt tot de waarde van de geleverde goederen. Lampaert Safes & Security kan niet aansprakelijk worden gesteld voor andere schade, o.a. indirecte schade zoals gevolgschade, winstderving, …

7. Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar, op hun datum, op onze zetel te DIEPENBEEK, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook. Het aanbieden van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet en staat niet gelijk met schuldhernieuwing. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn de BTW en alle taksen ten laste van de klant.

8. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, per aangetekende brief aan Lampaert Safes & Security, te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebrek waaraan de klant geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.

9. leder op zijn vervaldatum.onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt.
Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding van rechtswege en zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 50 euro, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

10. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar.
Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van HASSELT bevoegd.

12. Verzakingsrecht bij online aankopen : De consument (particulier) heeft het recht aan Lampaert Safes & Security mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Dit verzakingsrecht is enkel geldig voor goederen die ongeopend zijn en terug kunnen bezorgd worden aan de fabrikant. Goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn, een persoonlijk karakter hebben, of door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden, komen niet in aanmerking. De consument staat zelf in voor de transportkosten voor de levering en terugbezorging van de goederen.